ETYKA ZAWODOWA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Etyka zawodowa tłumacza przysięgłego

Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego

W ostatnich dniach otrzymałem pocztą Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego (2019), opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS i przyjęty uchwałą Rady Naczelnej TEPIS dnia 12 stycznia 2019 r.

Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego podzielony został na część dotyczącą etyki zawodowej oraz część odnoszącą się do praktyki zawodu tłumacza przysięgłego.

Poniżej przedstawię krótkie podsumowanie Działu 1 dotyczącego etyki zawodowej tłumacza przysięgłego.

Godność tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły winien postępować tak, aby sprostać wymaganiom stawianym osobie zaufania publicznego.

Zachowanie szczególnej staranności

Tłumacz przysięgły wykonując powierzone mu zlecenie, winien postępować ze szczególną starannością i rzetelnością.

Odpowiedzialność za wierność tłumaczenia

Tłumacz przysięgły ponosi osobistą odpowiedzialność za wierność tłumaczenia.

Bezstronność w tłumaczeniu

Tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczeń z zachowaniem zasad bezstronności, powstrzymuje się od wyrażania własnych poglądów, jak też od uwzględniania nieuzasadnionych sugestii zleceniodawców.

Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, okoliczności i informacji, które poznał w związku z danym zleceniem.

Uzasadniona odmowa tłumaczenia

Tłumacz przysięgły może odmówić wykonania tłumaczenia, jeżeli nie dysponuje wystarczającą wiedzą z danej dziedziny, z powodu choroby, jak również z powodu nieuzasadnionej odmowy sądu lub innego organu udzielenia informacji o postępowaniu.

Terminowe wykonanie tłumaczenia albo zawiadomienie o niemożności jego wykonania

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do terminowego wykonywania tłumaczeń.

Zastępstwo w sytuacjach nadzwyczajnych

W przypadku braku możliwości wykonania tłumaczenia ze szczególnie ważnej przyczyny, tłumacz przysięgły winien niezwłocznie poinformować o tym fakcie dany organ i w miarę możliwości zasugerować, w zastępstwie, innego tłumacza.

Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego

Stawki za wykonanie tłumaczenia przysięgłego na rzecz sądów oraz innych organów określane są przez Ministra Sprawiedliwości. Stawki za tłumaczenia wykonywane na rzecz innych podmiotów, winny zostać ustalone z uwzględnieniem wymaganej wiedzy specjalistycznej, nakładu pracy, stopnia trudności tłumaczenia, własnych kwalifikacji, doświadczenia i pozycji zawodowej, a także miejsca wykonywania tłumaczenia, terminu, odpowiedzialności oraz nietypowego charakteru tłumaczenia.

Zakaz nieuczciwej konkurencji

Tłumacz przysięgły nie powinien stosować zaniżonych stawek za tłumaczenie.

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do stałego pogłębiania wiedzy oraz podnoszenia umiejętności językowych i translatorskich.

Dzielenie się wiedzą

Tłumacz przysięgły winien dzielić się doświadczeniem z innymi tłumaczami oraz adeptami zawodu.

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych

Tłumacz przysięgły nie powinien odmawiać wykonania tłumaczenia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Solidarność koleżeńska

Tłumacz przysięgły powinien pomagać koleżankom i kolegom w sprawach zawodowych.

Solidarność międzynarodowa

Tłumacz przysięgły winien doceniać dorobek i wzorce zawodowe tłumaczy z innych krajów, a także uczestniczyć w wymianie doświadczeń oraz solidaryzować się z innymi tłumaczami w walce o zapewnienie godnego statusu zawodu.

Więcej informacji o usługach tłumacza przysięgłego https://przysiegly-tlumacz.pl/