Zawód: tłumacz przysięgły

Zawód: tłumacz przysięgły

Tłumacz przysiegły Warszawa - zawód

 Spis treści

 

Tłumacz przysięgły w Polsce

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która specjalizuje się w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych wszelkich dokumentów wykorzystywanych do celów urzędowych. Zakres uprawnień tłumacza przysięgłego obejmuje również wykonywanie tłumaczeń ustnych, jak i poświadczonych odpisów dokumentów w języku obcym.

Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz odebraniu przysięgi od kandydata, tłumacz wpisywany jest na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Aktualna lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest tutaj https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tlumacze-przysiegli

Tłumacz przysięgły może świadczyć usługi zarówno na rzecz organów państwowych, jak i klientów komercyjnych. W przypadku wezwania tłumacza przez organy państwowe, tłumacz nie może odmówić wykonania tłumaczenia bez podania ważnej przyczyny. Stawki za usługi świadczone przez tłumacza przysięgłego na rzecz organów państwowych regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Stawki za tłumaczenia wykonywane na rzecz innych klientów kształtowane są przez rynek.

Tłumaczenie uwierzytelnione („przysięgłe”) posiada charakter dokumentu urzędowego. Każde tłumaczenie przysięgłe winno zostać opatrzone pieczęcią tłumacza oraz klauzulą poświadczającą. Zawiera ono również informacje na temat kierunku tłumaczenia, a także informacje, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału, czy też z kopii dokumentu.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, lub obywatelem jednego z państw członkowskich UE, lub też jednego z państw członkowskich EFTA. Tłumaczem przysięgłym w Polsce może zostać ponadto obywatel Szwajcarii lub też innego państwa, pod warunkiem, iż zgodnie z prawem Unii Europejskiej, osoba taka posiada prawo do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w Polsce.
 • posiada znajomość języka polskiego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana;
 • posiada wykształcenie wyższe;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na tłumacza przysięgłego;

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły zawód

Egzamin na tłumacza przysięgłego przeprowadzany jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podczas egzaminu na tłumacza przysięgłego, kandydat nie może korzystać z żadnych materiałów pomocniczych, za wyjątkiem przyniesionych przez siebie słowników.

Część pisemna trwa 4 godziny i obejmuje tłumaczenie:

 • z języka polskiego na język obcy (2 teksty)
 • z języka obcego na język polski (2 teksty)

W każdej parze językowej, jeden z tekstów do tłumaczenia jest tekstem o charakterze urzędowym lub prawniczym.

Kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu uprawniony jest do przystąpienia do części ustnej.

Część ustna egzaminu na tłumacza przysięgłego obejmuje:

 • tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na język obcy 2 tekstów, w tym jednego o charakterze urzędowym lub prawniczym
 • tłumaczenie a vista z języka obcego na język polski 2 tekstów, w tym jednego o charakterze urzędowym lub prawniczym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.01.2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego, opłata egzaminacyjna wynosi 800 zł.

Aby uzyskać więcej informacji, jak w praktyce dobrze przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, kliknij tutaj [      ]

Ile zarabia tłumacz przysięgły?

Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego z tytułu usług świadczonych na rzecz sądów oraz organów administracji publicznej regulowane są rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Stawka określona jest dla tzw. strony obliczeniowej, czyli strony 1125 znaków ze spacjami.

Pod koniec 2019 r., ukazało się długo wyczekiwane Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. W wyniku długoletnich starań organizacji zrzeszających tłumaczy, stawki podniesiono o ok. 50%.

W przypadku tłumaczy języka angielskiego, stawki za tłumaczenia wykonywane na rzecz sądów i organów administracji publicznej wynoszą odpowiednio:

 • za stronę tłumaczenia na język polski:  34,50 zł,
 • za stronę tłumaczenia na język angielski: 45,11 zł.

W przypadku, gdy tłumacz przysięgły jest płatnikiem podatku VAT, do powyższej kwoty należy doliczyć stawkę podatku VAT w obowiązującej wysokości (aktualnie 23%).

Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego za tłumaczenie ustne obliczane jest według stawki za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza i wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia powiększoną o 30%. W postępowaniu przyspieszonym stawkę powiększa się o 100%.

W przypadku usług świadczonych na rzecz podmiotów innych niż sądy i organy administracji publicznej, stawki kształtowane przez prawa rynku. Więcej o stawkach wynagrodzenia tłumacza: https://przysiegly-tlumacz.pl/cennik/

Charakterystyka zawodu tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń wszelkich dokumentów, które mogą być wykorzystane w celach urzędowych. Do najczęściej wykonywanych tłumaczeń pisemnych należą tłumaczenia dokumentów metrykalnych, tłumaczenia świadectw i dyplomów, tłumaczenia pełnomocnictw, aktów notarialnych, dokumentów w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym. W przypadku tłumaczeń ustnych obecność tłumacza wymagana jest najczęściej w kancelariach notarialnych, urzędach stanu cywilnego, sądach oraz na policji. Więcej informacji na temat zakresu wykonywanych tłumaczeń znajduje się tutaj https://przysiegly-tlumacz.pl/

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego wymaga wiedzy, odpowiedzialności, dokładności i staranności. Częstokroć jest to praca samotnicza, wymagająca spędzenia długich godzin przed ekranem komputera. Z drugiej strony, tłumaczenia ustne dają możliwość poznania wielu nowych ludzi, a także zapewniają odskocznię od pracy za biurkiem.