Tłumacz przysięgły w Urzędzie Stanu Cywilnego

Tłumacz przysięgły w Urzędzie Stanu Cywilnego

Tłumacz przysięgły Warszawa. Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Andersa 5.

Obecność tłumacza przysięgłego w Urzędzie Stanu Cywilnego wymagana jest w przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie w Urzędzie nie posługuje się biegle językiem polskim. Wymóg obecności tłumacza spowodowany jest wagą składanych oświadczeń.

Tłumacz winien okazać w Urzędzie dowód osobisty oraz zaświadczenie o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych.
Do najczęstszych czynności z udziałem tłumacza przysięgłego należą:

Złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Dla przyszłych małżonków jest to ostatni krok urzędowy przed ceremonią zawarcia małżeństwa. Po złożeniu wymaganych dokumentów i stosownych oświadczeń, wyznaczana jest data ślubu.

Jak przebiega sama czynność?

Cudzoziemiec winien złożyć w Urzędzie akt urodzenia oraz zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Do oryginałów w/w dokumentów należy załączyć ich tłumaczenia przysięgłe. Urząd zatrzymuje oryginały dokumentów wraz z tłumaczeniami.
Przed czynnością dobrze jest potwierdzić w Urzędzie, iż składane dokumenty spełniają określone prawem wymogi. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów tłumacza przysięgłego, jeżeli z powodu braków w dokumentacji, urzędnik nie będzie mógł przyjąć zapewnień.
Podczas czynności w urzędzie, nupturienci podpisują następujące oświadczenia:

 oświadczenie o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa
 oświadczenie o nazwiskach, jakie będą nosiły dzieci zrodzone z małżeństwa
 protokół zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Dokumenty te tłumaczone są cudzoziemcowi tzw. metodą a vista. Tłumacz patrząc na dokument w języku polskim, odczytuje jego treść w języku obcym.
Z udziałem tłumacza przysięgłego, urzędnik ustala stan cywilny oraz adres korespondencyjny cudzoziemca.
Tłumacz składa swój podpis na oświadczeniach podpisanych przez cudzoziemca. Tłumacz umieszcza także datę czynności oraz adnotację „Przetłumaczyłem na język…”. Nie jest wymagane przykładanie pieczęci tłumacza przysięgłego.

Czynność trwa zazwyczaj ok. 40 minut. Informacje o koszcie tłumaczenia:https://przysiegly-tlumacz.pl/cennik/

Ceremonia ślubu cywilnego z udziałem tłumacza przysięgłego

„Jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka”.
Zgodnie z prawem, od złożenia zapewnień w Urzędzie Stanu Cywilnego do ceremonii ślubu powinno upłynąć co najmniej 30 dni.

Nupturienci powinni stawić się w Urzędzie co najmniej 15 minut przed ceremonią. Przed ceremonią Kierownik USC sprawdza dokumenty przyszłych małżonków, świadków oraz tłumacza. Strony jeszcze raz potwierdzają swoją decyzję odnośnie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa.

Podczas ceremonii, tłumacz przysięgły tłumaczy konsekutywnie słowa Kierownika USC. Zazwyczaj krzesło dla tłumacza znajduje się obok cudzoziemca/cudzoziemki. W przypadku, gdy większa liczba osób na sali nie posługuje się biegle językiem polskim, tłumacz stoi obok Kierownika USC.

Słowa przysięgi małżeńskiej tłumaczone są „zdanie po zdaniu”. Tłumaczenie pozostałej części ceremonii obejmuje często dłuższe fragmenty wypowiedzi Kierownika USC.

Treść przysięgi małżeńskiej jest taka sama dla wszystkich. Pozostała część wypowiedzi zależy od inwencji oraz praktyki Kierownika USC.

Sama ceremonia trwa zazwyczaj ok. 15 minut.

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka

Uznanie ojcostwa dziecka przez osobę nie posługującą się biegle językiem polskim, wymaga obecności tłumacza przysięgłego.
Cudzoziemiec powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz akt urodzenia. Dokumenty te zawierają informacje będące podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Z udziałem tłumacza, urzędnik zadaje pytania stronom. Wyjaśnia stronom różnicę pomiędzy przysposobieniem a uznaniem ojcostwa. Wskazuje także główne prawa i obowiązki wynikające z uznania ojcostwa.

Spotkanie tłumaczone jest w sposób konsekutywny. Tłumacz przysięgły tłumaczy wypowiedzi urzędnika oraz cudzoziemca.
Z przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa sporządzany jest protokół. Po przetłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego, cudzoziemiec potwierdza własnoręcznym podpisem złożone oświadczenia.

Tłumacz składa swój podpis na oświadczeniach podpisanych przez cudzoziemca. Tłumacz umieszcza także datę czynności oraz adnotację „Przetłumaczyłem na język…”. Nie jest wymagane przykładanie pieczęci tłumacza przysięgłego.

Czynność trwa zazwyczaj ok. 30-40 minut.