Rozprawy w sądzie z udziałem tłumacza przysięgłego cz. 1

Tłumacz przysięgły na rozprawie w sądzie

Tłumacz na rozprawie w sądzie.

Udział tłumacza przysięgłego w rozprawie sądowej jest niezbędny w przypadku, gdy strony lub uczestnicy postępowania nie posługują się biegle językiem polskim. 

Kto pokrywa koszty wynagrodzenia tłumacza?

Tłumacza przysięgłego do stawiennictwa na rozprawie może zobowiązać sąd. Może on też zostać zaangażowany bezpośrednio przez stronę lub uczestnika postępowania.

W przypadku, gdy tłumacz przysięgły został zobowiązany do stawiennictwa przez sąd, przysługuje mu prawo do wynagrodzenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Jeżeli tłumacz przysięgły zaangażowany został bezpośrednio przez stronę lub uczestnika postępowania, przysługuje mu wynagrodzenie według stawki godzinowej za tłumaczenie, uzgodnionej z taką stroną lub uczestnikiem postępowania. Więcej na temat stawek wynagrodzenia tłumacza przysięgłego na https://przysiegly-tlumacz.pl/cennik/

Poniżej znajdują się przykłady rozpraw w sądzie wymagających obecności tłumacza przysięgłego:

Rozprawa w sprawie wniosku o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu

Intensyfikacja kontaktów międzynarodowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz wejściem do strefy Schengen, znajduje swoje odzwierciedlenie również w sferze prywatnej. Coraz więcej obywateli/lek Polski pragnie zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem/ką.

Cudzoziemiec, aby zawrzeć związek małżeński w Polsce, winien złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego m.in.:

  • oryginał aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem
  • zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

Część krajów, jak na przykład Indie, czy też Stany Zjednoczone nie wydaje w/w dokumentów wymaganych od cudzoziemca przez Urząd Stanu Cywilnego. Obywatele tych krajów zmuszeni są do złożenia wniosku do sądu o zwolnienie z obowiązku przedstawienia przedmiotowego dokumentu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rozprawa w sądzie

Po złożeniu w/w wniosku, sąd wyznacza rozprawę, na którą cudzoziemiec, jeżeli nie posługuje się językiem polskim, zobowiązany jest stawić się z tłumaczem przysięgłym. Zazwyczaj rozprawa posiada charakter czysto formalny.

Tłumacz przysięgły tłumaczy konsekutywnie pytania sądu, a następnie tłumaczy odpowiedzi cudzoziemca.

Z pomocą tłumacza przysięgłego, sąd potwierdza podstawowe informacje takie jak: imię i nazwisko, wiek, zawód oraz stan cywilny cudzoziemca. Kolejne pytania dotyczą zazwyczaj okoliczności poznania przyszłego małżonka/ki oraz powodów, dla których cudzoziemiec planuje zawrzeć związek małżeński. Następnie, zeznania składa przyszły małżonek/ka.

W braku okoliczności, które uniemożliwiałyby zgodnie z prawem zawarcie małżeństwa, sąd wydaje postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedstawienia przedmiotowego dokumentu w USC. Treść postanowienia sądu tłumaczona jest cudzoziemcowi przez tłumacza przysięgłego. Po upływie trzech tygodni, postanowienie staje się prawomocne, zaś cudzoziemiec, w towarzystwie tłumacza przysięgłego, może złożyć wszelkie wymagane dokumenty (wraz z tłumaczeniami) w Urzędzie Stanu Cywilnego.