Tłumaczenia ustne. Tłumacz przysięgły u notariusza

Tłumaczenia ustne

Tłumacz przysięgły Warszawa. Tłumaczenia ustne.

Zgodnie z Art. 13 ustęp 3) ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły uprawniony jest do dokonywania tłumaczenia ustnego.

W praktyce zawodu tłumacza przysięgłego, do najczęstszych przypadków, kiedy wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, należą m.in.:

– spotkanie u notariusza,

– wizyta w urzędzie stanu cywilnego,

– rozprawa w sądzie,

– przesłuchanie na policji,

– przesłuchanie w urzędzie ds. cudzoziemców (chociaż, po zmianie przepisów, w tym ostatnim przypadku, nie jest konieczne, aby tłumacz posiadał uprawnienia tłumacza przysięgłego).

Wymóg obecności tłumacza przysięgłego podczas w/w czynności spowodowany jest ich wagą oraz konsekwencjami prawnymi – strona uczestnicząca w takiej czynności musi, mówiąc potocznie, „rozumieć co podpisuje”. Obecność tłumacza przysięgłego konieczna jest do zagwarantowania, aby przed podpisaniem dokumentu prawnego, strona mogła zapoznać się z jego treścią w zrozumiałym dla siebie języku.

Wymóg obecności tłumacza przysięgłego ma na celu chronić zarówno osobę uczestniczącą w czynności przed wprowadzeniem jej w błąd co do treści podpisywanego dokumentu, jak również zapewnić ochronę właściwym organom oraz innym stronom w przypadku próby unieważnienia czynności z uwagi na nieznajomość języka polskiego i brak świadomości co do treści podpisywanego dokumentu.

Dlatego też, tłumacz przysięgły winien w pierwszej kolejności upewnić się, iż dana osoba posiada znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym jej pełne zrozumienie przedmiotowego dokumentu.

Tłumacz przysięgły u notariusza

 

Obecność tłumacza przysięgłego w kancelarii notarialnej wymagana jest przy dwóch rodzajach czynności.  Kiedy czynność dokonywana jest w formie aktu notarialnego oraz, w przypadku, gdy notariusz jedynie poświadcza podpisy stron.

Jeżeli czynność dokonywana jest w formie aktu notarialnego, dane tłumacza przysięgłego dokonującego tłumaczenia wpisywane są do treści aktu. Notariusz stwierdza tożsamość tłumacza na podstawie dowodu osobistego, zaś jego uprawnienia na podstawie zaświadczenia o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych, wydanego przez Ministra Sprawiedliwości. Adres zamieszkania wpisywany jest na podstawie oświadczenia tłumacza przysięgłego.

Po przetłumaczeniu a vista treści dokumentu, tłumacz przysięgły składa swój podpis pod przetłumaczonym dokumentem.

W przypadku czynności poświadczenia podpisu, praktyka notariuszy jest różna – jednak najczęściej, tłumacz przysięgły nie podpisuje się na dokumencie a jedynie jego dane wpisywane są w klauzuli poświadczającej.

Najczęstsze czynności notarialne, podczas których wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego to m.in.:

– udzielenie pełnomocnictwa,

– umowa zbycia nieruchomości,

– umowa zbycia udziałów,

– podpisanie umowy spółki,

– a także, coraz częściej, podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z umową najmu okazjonalnego lokalu.

Jak wygląda tłumaczenie ustne u notariusza?

W kancelarii notarialnej tłumacz dokonuje tłumaczenia konsekutywnego wypowiedzi notariusza oraz cudzoziemca. Tłumaczenie a vista obejmuje tłumaczenie podpisywanego dokumentu. Polega ono na „odczytaniu” treści dokumentu w języku obcym.

Tłumaczenie krótkich dokumentów takich jak umowa zbycia udziałów, pełnomocnictwo, czy też podpisanie umowy spółki zamyka się zazwyczaj w jednej godzinie.

Dłuższe czynności, takie jak podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości trwają ok. dwóch godzin.

Zgodnie z prawem, notariusz zobowiązany jest odczytać treść aktu notarialnego w języku polskim. Tłumaczenie odbywa się zazwyczaj „paragraf po paragrafie”. Umożliwia to cudzoziemcowi na bieżąco śledzenie treści aktu oraz zadawanie pytań w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

W końcowej części aktu notarialnego znajduje się adnotacja o przetłumaczeniu aktu na język obcy znany stawającemu cudzoziemcowi. Tłumacz składa swój podpis z dopiskiem „tłumacz przysięgły” pod podpisem cudzoziemca.

Nie ma konieczności przykładania pieczęci tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji na temat usług tłumacza przysięgłego: https://przysiegly-tlumacz.pl/